બંધ

    એમ/એસ યશ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન, : વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, મગરવાડા, મોતી દમણ ખાતે 50HP પંપ માટે ઇનટેક કૂવા અને લીડ્સ માટે કેબલ પૂરી પાડવી.

    એમ/એસ યશ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન, : વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, મગરવાડા, મોતી દમણ ખાતે 50HP પંપ માટે ઇનટેક કૂવા અને લીડ્સ માટે કેબલ પૂરી પાડવી.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    એમ/એસ યશ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન, : વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, મગરવાડા, મોતી દમણ ખાતે 50HP પંપ માટે ઇનટેક કૂવા અને લીડ્સ માટે કેબલ પૂરી પાડવી. 26/11/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(652 KB)