બંધ

    એમ / એસ. નકારાત્મક ઇલેક્ટ્રિકલ અને બાંધકામ: મોતી દમણ ખાતે વરિષ્ઠ અધિકારીઓના નિવાસ સ્થાને એર કન્ડીશનર્સની જાળવણી, સમારકામ અને સેવા.

    એમ / એસ. નકારાત્મક ઇલેક્ટ્રિકલ અને બાંધકામ: મોતી દમણ ખાતે વરિષ્ઠ અધિકારીઓના નિવાસ સ્થાને એર કન્ડીશનર્સની જાળવણી, સમારકામ અને સેવા.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    એમ / એસ. નકારાત્મક ઇલેક્ટ્રિકલ અને બાંધકામ: મોતી દમણ ખાતે વરિષ્ઠ અધિકારીઓના નિવાસ સ્થાને એર કન્ડીશનર્સની જાળવણી, સમારકામ અને સેવા. 18/06/2021
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(1 MB)