બંધ

    એમ/એસ જલારામ ડેકોરેટર: “સ્વચ્છ સંકલ્પ” ના કાર્યક્રમ માટે મંડપ/શેડ, એલઇડી સ્ક્રીન, સાઉન્ડ સિસ્ટમ, ખુરશીઓ અને અન્ય પરચુરણ કાર્યો પ્રદાન કરવા.

    એમ/એસ જલારામ ડેકોરેટર: “સ્વચ્છ સંકલ્પ” ના કાર્યક્રમ માટે મંડપ/શેડ, એલઇડી સ્ક્રીન, સાઉન્ડ સિસ્ટમ, ખુરશીઓ અને અન્ય પરચુરણ કાર્યો પ્રદાન કરવા.
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    એમ/એસ જલારામ ડેકોરેટર: “સ્વચ્છ સંકલ્પ” ના કાર્યક્રમ માટે મંડપ/શેડ, એલઇડી સ્ક્રીન, સાઉન્ડ સિસ્ટમ, ખુરશીઓ અને અન્ય પરચુરણ કાર્યો પ્રદાન કરવા. 15/02/2022
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(191 KB)