બંધ

    ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ વિભાગ: “ઉડાન 2.0” યોજનાઓ માટેની સૂચનાનું પ્રકાશન

    ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ વિભાગ: “ઉડાન 2.0” યોજનાઓ માટેની સૂચનાનું પ્રકાશન
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ વિભાગ: “ઉડાન 2.0” યોજનાઓ માટેની સૂચનાનું પ્રકાશન 06/06/2022
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(2 MB)