બંધ

    ઇલેકટ્રીસિટી ડીપાર્ટમેન્ટ – સિરક્યુલર રેગાર્ડીન્ગ વોલ્યૂન્ટરી રેટિરિમેન્ટ ફ્રોમ થે ગોવેર્નમેન્ટ સર્વિસ

    ઇલેકટ્રીસિટી ડીપાર્ટમેન્ટ – સિરક્યુલર રેગાર્ડીન્ગ વોલ્યૂન્ટરી રેટિરિમેન્ટ ફ્રોમ થે ગોવેર્નમેન્ટ સર્વિસ
    શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
    ઇલેકટ્રીસિટી ડીપાર્ટમેન્ટ – સિરક્યુલર રેગાર્ડીન્ગ વોલ્યૂન્ટરી રેટિરિમેન્ટ ફ્રોમ થે ગોવેર્નમેન્ટ સર્વિસ 30/09/2020
    પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(945 KB)