બંધ

  નીતિઓ અને માર્ગદર્શિકા

  ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ
  નીતિઓ અને માર્ગદર્શિકા
  શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
  આઈ ટી નીતિ 2019 – 2024 29/10/2020 IT Policy
  ઔદ્યોગિક નીતિ 2018
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(2 MB)