બંધ

  નાગરિક ચાર્ટર

  ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ
  નાગરિક ચાર્ટર
  શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
  સિવિલ રજિસ્ટ્રાર – કમ – સબ – રજિસ્ટ્રાર 02/04/2014
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(49 KB)
  સિવિલ સપ્લાય 02/04/2014
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(11 KB)
  કોલેક્ટોરેટ દમણ 12/03/2012
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(4 MB)
  સહકારી મંડળીઓ 28/01/2014
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(147 KB)
  તબીબી અને આરોગ્ય સેવાઓ નિયામક 28/12/2016
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(68 KB)
  શિક્ષણ નિયામકશ્રી 18/10/2018
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(607 KB)
  ફરિયાદી નિયામક 04/02/2014
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(3 MB)
  વીજળી વિભાગ 10/03/2014
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(569 KB)
  પૂછપરછ / શહેર સર્વે 14/03/2016
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(57 KB)
  આબકારી વિભાગ 15/08/2018
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(342 KB)
  ચૂંટણી વિભાગ 03/03/2014
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(648 KB)
  અગ્નિ અને ઇમરજન્સી સેવા 14/03/2014
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(21 KB)