બંધ

  અધિનિયમ અને નિયમો

  ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ
  અધિનિયમ અને નિયમો
  શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
  દાદરા & નગર હવેલી એન્ડ દમણ & દિઉ : એક્ટર્સ & રૂલ્સ 29/10/2020 India Code
  દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ નિયમો, 2021 31/03/2021
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(306 KB)