બંધ

    શ્રી રાકેશ મિન્હાસ, આઈ.એ.એસ.

    • ઇમેઇલ: collector-dnh[at]nic[dot]in
    • ડેસિંગનાશન: કલેક્ટર, દાદરા અને નગર હવેલી
    • ફોન: 0260-2642721
    • લંડલીને નો: 0260-2642721