બંધ

    શ્રી શરદ ભાસ્કર દરાડે, આઈપીએસ

    • ઇમેઇલ: darade[dot]sharad[at]ips[dot]gov[dot]in
    • ડેસિંગનાશન: પોલીસ અધિક્ષક
    • ફોન: 2643022
    • લંડલીને નો: 2643022