બંધ

    શ્રી વિવેક કુમાર, ડેનિક્સ

    • ઇમેઇલ: ceodp-diu-dd[at]nic[dot]in
    • ડેસિંગનાશન: મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (ડી.પી.), દીવ
    • લંડલીને નો: 0260-252822