બંધ

    શ્રી દાનિશ અશરફ, આઈ.એ.એસ.

    • ઇમેઇલ: secy-transport-dd[at]daman[dot]nic[dot]in
    • ડેસિંગનાશન: સચિવ (પરિવહન / માહિતી ટેકનોલોજી)
    • લંડલીને નો: 0260-2231800