બંધ

    શ્રી મોહિત મિશ્રા, દાનિક્સ

    • ઇમેઇલ: dycoll-dmn-dd[at]nic[dot]in
    • ડેસિંગનાશન: ડીવાય - કલેક્ટર (મુખ્ય મથક-ક્યુમ-એસડીએમ-સંગ્રહકો)
    • લંડલીને નો: 0260-2230049