બંધ

    શ્રી ચીમલા શિવ ગોપાલ રેડ્ડી, આઇ.એ.એસ

    • ઇમેઇલ: rdc[dot]khanvel[at]gmail[dot]com
    • ડેસિંગનાશન: નાયબ કલેકટર-કમ-એસ.ડી.એમ. (ખાનવેલ)
    • ફોન: 0260-2633012
    • લંડલીને નો: 0260-2633012