બંધ

    ડો. નિધિ સરોહે, ડેનિક્સ

    • ઇમેઇલ: dycollg-dmn-dd[at]nic[dot]in
    • ડેસિંગનાશન: નાયબ કલેક્ટર (સામાન્ય-કલેક્ટર કચેરી)
    • લંડલીને નો: 0260-2230607