બંધ

  સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ ગ્રામીણ 2018 રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો

  સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ ગ્રામીણ 2018

  સ્વચ્છ ભારત મિશન હેઠળના જથ્થાત્મક અને ગુણાત્મક સ્વચ્છતા પરિમાણોના આધારે ભારતના તમામ જિલ્લાઓ અને રાજ્યો / કેન્દ્રશાસિત કેન્દ્રોની વાર્ષિક રાષ્ટ્રીય રેન્કિંગ.
  ૧. યુ.ટી. કેટેગરી: દાદરા અને નગર હવેલીના યુટીને પ્રથમ ક્રમ આપવામાં આવ્યો હતો અને દમણ અને દીવની યુટીને બીજો ક્રમ અપાયો હતો.
  ૨. જિલ્લા કેટેગરી: દાદરા અને નગર હવેલીને પ્રથમ ક્રમે, દમણ જિલ્લાને દ્વિતીય ક્રમે અને દીવ જિલ્લાને ત્રીજો ક્રમ અપાયો હતો.

  એવોર્ડ વિગતો

  નામ: સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ ગ્રામીણ 2018

  વર્ષ: 2018

  નવાજવામાં પર: 02/10/2018