બંધ

  ડી.એન.એચ. -2017 ના યુ.ટી.માં રાષ્ટ્રીય રક્તપિત્ત નાબૂદી કાર્યક્રમમાં સમર્પિત ફાળો આપવા બદલ કેન્દ્રીય લેપ્રોસી વિભાગ દ્વારા રજૂ કરાયેલ પ્રોગ્રામ ઘટકો અને નવીનતાઓનો શ્રેષ્ઠ અમલ.

  એવોર્ડ આરોગ્ય

  આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા દાદરા અને નગર હવેલીના યુટીને રક્તપિત્ત નાબૂદીના ક્ષેત્રમાં ઉત્તમ કામગીરી માટે માન્યતા આપી હતી. દેશમાં રક્તપિત્તનો વ્યાપ દર 7.3 પર હતો જે નીચે 3..6 પર આવ્યો હતો.
  રાષ્ટ્રીય કેટેગરી: – રાષ્ટ્રીય રક્તપિત્ત નાબૂદી કાર્યક્રમ હેઠળ, સેન્ટ્રલ ડિવિઝન,નવી દિલ્હી દ્વારા રાષ્ટ્રીય રક્તપિત સંમેલનમાં એનએલઇપીમાં સમર્પિત યોગદાન માટે ડીએનએચની યુટીને નવી સુવિધા આપી

  એવોર્ડ વિગતો

  નામ: ડીએનએચ -2017 ના યુટીને રાષ્ટ્રીય રક્તપિત્ત નાબૂદી કાર્યક્રમમાં સમર્પિત યોગદાન બદલ આભારનું ટોકન.

  વર્ષ: 2017

  નવાજવામાં પર: 14/12/2017

  પ્રમાણપત્ર: જુઓ(224 KB)