બંધ

  પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના – ગ્રામીણ – 2018 રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો

  પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના - ગ્રામીણ - 2018 રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો

  નાગરિક કેન્દ્રિત સેવા વિતરણ – 2018 માં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે ઇ-ગવર્નન્સનો રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ
  નાગરિક કેન્દ્રિત સેવા વિતરણમાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી બદલ ઈ-ગવર્નન્સનો રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ
  ઇ-ગવર્નન્સ પહેલના અમલીકરણમાં શ્રેષ્ઠતાને ઓળખવા અને પ્રોત્સાહન આપવાના દૃષ્ટિકોણથી, ભારત સરકાર દર વર્ષે ઇ-ગવર્નન્સ પર રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો પ્રદાન કરે છે. આ એવોર્ડ આઇસીટીના અસરકારક ઉપયોગ દ્વારા તેના લાભાર્થીઓને ઉન્નત મૂલ્ય (ગુણાત્મક અથવા માત્રાત્મક અથવા બંને) પહોંચાડનારા પ્રોજેક્ટ્સને માન્યતા આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

  એવોર્ડ વિગતો

  નામ: ઇ-આરોગ્ય માટે નાગરિક કેન્દ્રિત સેવા વિતરણમાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી બદલ સિલ્વર એવોર્ડ

  વર્ષ: 2018

  નવાજવામાં પર: 11/09/2020