બંધ

  ડી.એન.એચ. – 2018 ના રક્તપિત્તામાં ગ્રેડ 2 અપંગતામાં ઘટાડાની સૌથી વધુ ટકાવારી

  એવોર્ડ 2018

  લેપ્રોસીમાં ડીએનએચના યુટીમાં ગ્રેડ 2 અપંગતામાં ઘટાડોની સૌથી વધુ ટકાવારી.
  કેદિરંગા આસામ ખાતે આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા આયોજિત ગુડ એન્ડ રિપ્લિકેબલ બેસ્ટ પ્રેક્ટિસ અને ઇનોવેશન્સ સમિટમાં દાદરા અને નગર હવેલીની યુટીને આ એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો.
  રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર: રાષ્ટ્રીય રક્તપિત્ત નાબૂદી કાર્યક્રમના અનુકરણીય અમલીકરણ માટે ડીએનએચના યુટીને એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો, જેણે ઝીરોમાં ગ્રેડ -II અપંગતાને નીચે લાવી હતી. રક્તપિત્તનો વ્યાપ દર પણ વર્ષ 2018 માં 7.3 થી ઘટીને 3.6 થયો છે.

  એવોર્ડ વિગતો

  નામ: રક્તપિત્‍યમાં ગ્રેડ 2 અપંગતામાં ડીએનએચના યુટીમાં ઘટાડોની સૌથી વધુ ટકાવારી.

  વર્ષ: 2018

  નવાજવામાં પર: 01/11/2018