બંધ

  ડીએનએચ સ્ટેટ એઇડ્સ કંટ્રોલ સોસાયટીને 100% સ્વૈચ્છિક રક્તદાન – 2016 તરફ કામ કરવા બદલ શ્રેષ્ઠતા માટેના પુરસ્કારો

  એવોર્ડ

  સ્ટેટ એઇડ્સ કંટ્રોલ સોસાયટી, ડી.એન.એચ દ્વારા 100% સ્વૈચ્છિક રક્તદાન માટે ઉત્તમ સંગ્રહ કાર્ય માટે આ એવોર્ડ મળ્યો હતો. એઇડ્સ કંટ્રોલ સોસાયટીએ જાગૃતિ પેદા કરી છે; દર્દીઓના સંચાલન સાથે, કેસોની અનુવર્તી કરવી. 2016 માં દિલ્હીમાં વર્લ્ડ બ્લડ ડોનર ડે પર આ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો.
  યુટી કેટેગરી: 100% સ્વૈચ્છિક રક્તદાન માટે યુટી વર્ગમાંનો એવોર્ડ.

  એવોર્ડ વિગતો

  નામ: દાદરા અને નગર હવેલી, રાજ્ય એડ્સ નિયંત્રણ સોસાયટીને શ્રેષ્ઠતાનો એવોર્ડ

  વર્ષ: 2016

  નવાજવામાં પર: 14/06/2016

  પ્રમાણપત્ર: જુઓ(117 KB)