બંધ

  હેલ્પલાઈન

  સહાય નંબર

  • ચિલ્ડ્ર હેલ્પલાઇન: 1098
  • વોટર હેલ્પલાઈને નંબર: 1950
  • ખેડૂત કોલ સેન્ટર: 1551
  • સિનિયર સિટીઝન હેલ્પલાઇન: 1291
  • એલ.પી.જી ગેસ સહાયક: 1960
  • જિલ્લા કંટ્રોલ રૂમ: 1077
  • રેલવે પૂછપરછ: 135
  • ટૂરિસ્ટ હેલ્પલાઇન: 1363
  • ટ્રાફિક સહાય: 1073
  • રોડ હેલ્પલાઇન: 1073
  • મહિલા હેલ્પલાઇન: 1091
  • ઇમર્જન્સી: 112
  • એમ્બ્યુલન્સ: 108
  • ફાયર સ્ટેશન: 101
  • પોલીસ: 100