બંધ

  સચિવાલય

  Loader
  સચિવાલય
  નામ ડેસિંગનાશન ઇમેઇલ લંડલીને નો
  શ્રી પ્રફુલ પટેલમાનનીય સંચાલકadministrator-dd-dnh[at]nic[dot]in0260-2230700
  શ્રી વિકાસ આનંદ, આઈ.એ.એસ.એડમિનિસ્ટ્રેટરના સલાહકારdevcom-dd[at]nic[dot]in0260-2230473
  શ્રી ગૌરવ સિંહ રાજાવત, આઈ.એ.એસનાણાં સચિવfs-dmn-dd[at]nic[dot]in0260-2230726
  શ્રી એ. ગોપી કૃષ્ણ, આઈ.એ.એસ.સચિવ (આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ)a[dot]muthamma[at]gov[dot]in0260-2230508
  મિસ.તપસ્યા રાઘવ, આઈ.એ.એસ.કલેક્ટર, દમણtapasya[dot]raghav[at]ias[dot]nic[dot]in0260-2240190
  શ્રી સૌરભ મિશ્રા, આઈ.એ.એસ.સચિવ પીડબલ્યુડીsecretary-pwd[at]ddd[dot]gov[dot]in0260-2230619
  સુશ્રી અંકિતા આનંદ, આઈ.એ.એસ.સચિવ (શાળા શિક્ષણ)secy-edu-dd[at]nic[dot]in0260-2230074
  શ્રી મેકાલા ચૈતન્ય પ્રસાદ, આઈ.એ.એસ.સચિવ (પરિવહન / માહિતી ટેકનોલોજી)secy-transport-dd[at]daman[dot]nic[dot]in0260-2231800
  શ્રી પ્રશાંત રાજગોપાલ, આઈ.એફ.એસમુખ્ય વન સંરક્ષક, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવccf-dmn-dd[at]nic[dot]in0260-2230963