બંધ

  વેબ માહિતી મેનેજર

  નામ: ઉત્પલ મહેતા

  હોદ્દો: એસ.આઇ.ઓ.

  વિભાગ: એન.આઈ.સી.

  સરનામું: સચિવાલય, એનઆઈસી દમણ.

  ફોન: 9825570507

  ઇમેઇલ: utpal.mehta@nic.in