બંધ

  ભારતીય આરક્ષિત વાહિની

  અમારા વિશે

  ભારતીય આરક્ષિત વાહિની, લક્ષદ્વીપ, દમણ અને દીવ અને દાદરા અને નગર હવેલી ૨ ફેબ્રુઆરી ૧૯૯૬ ના ભારત સરકારના આદેશ દ્વારા વર્ષ ૧૯૯૬ માં મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. લક્ષદ્વીપ ખાતે ત્રણ કંપનીઓ અને દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટેની ૦૪ (ચાર) કંપનીઓના ગુણોત્તરમાં વહેંચાઈ છે. આ ભરતી વર્ષ ૧૯૯૯ થી ચાર તબક્કામાં કરવામાં આવી હતી અને એસ.ટી.સી. બી.એસ.એફ. બેંગલુરુ, ટેકનપુર અને જોધપુર જેવી બી॰એસ॰એફ તાલીમ સંસ્થાઓમાં મૂળ તાલીમ આપવામાં આવી હતી.
  ભારતીય આરક્ષિત વાહિની ને ૧૬/૧૨/૨૦૦૦ માં તત્કાલીન માનનીય ગૃહમંત્રી શ્રી એલ.કે. અડવાણી દ્વારા રાષ્ટ્રને અર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું.

  સર્વિસ

  ભારતીય આરક્ષિત વાહિની, લક્ષદ્વીપ, દમણ અને દીવ અને દાદરા અને નગર હવેલી કાયદા અને વ્યવસ્થા અને આંતરિક સુરક્ષા ફરજો પર સી॰પી॰ એફની જમાવટ માટે રાજ્યોની વધતી માંગને ધ્યાનમાં લેવા કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી. તેનો હેતુ રાજ્યોને સીપીએફની અવલંબન ઘટાડવામાં મદદ કરવાનો હતો.

  • entry date
  • group photo

  અપડેટ્સ

  પ્રદર્શિત કરવા માટે કોઈ પોસ્ટ નથી

  અમારો સંપર્ક કરો

  હેડ ક્વાર્ટર - લક્ષદ્વીપ

  (મુખ્યાલય)

  કમાન્ડન્ટની ઓફિસ,

  ભારતીય આરક્ષિત વાહિની,

  મુખ્યાલય, કવારતી

  લક્ષદ્વીપ – ૬૮૨૫૫૫

   સંપર્ક નં:- ૦૪૮૯૬૨૬૨૨૫૧

  રીઅર હેડ ક્વાર્ટર - સિલ્વાસા

  (ઉપમુખ્યાલય)

  કમાન્ડન્ટની ઓફિસ,

  ભારતીય આરક્ષિત વાહિની,

  ઉપ-મુખ્યાલય, સિલવાસા- ૩૯૬૨૩૦

  દાદરા નગર હવેલી & દમણ અને દીવ॰

  સંપર્ક નં:- ૦૨૬૦-૨૬૪૫૨૭૬

  દમણ અને દીવ એકમ

  ઇન્ડિયા રિઝર્વ બટાલિયન,

  દમણ એકમ | દીવ એકમ

  મોતી-દમણ -396220 | દીવ- 362570

  સંપર્ક નંબર: – 0260-2231605 | 02875-277501

  ઇમેઇલ: – ccirbndaman@gmail.com | irbndiu@gmail.com