બંધ

  પ્રસાસન ના સલાહકાર

  new img 11
  માનનીય પ્રશાસકશ્રીના સલાહકાર શ્રી અમિત સિંગલા , આઈ.એ.એસ.

  સંઘ પ્રદેશ દાદરાઅનેનગરહવેલીઅનેદમણઅનેદીવનાપ્રશાસકશ્રીના સલાહકાર

  ઇમેઇલ આઈડી: devcom-dd[at]nic[dot]in

  લેન્ડલાઇન નંબર: 0260-2230473

  

  ભૂતપૂર્વડેવેલપમેન્ટ કમિશનરની સૂચી
  નામ અવધિ
  શ્રી એસ.એસ. યદવ, આઈ.એ.એસ 09/03/2017 – 19/08/2019
  શ્રી એ.કે.એસ.સિંહ, આઈ.એ.એસ 19/08/2019 – 09/07/2022
  શ્રી વિકાસ આનંદ, આઈ.એ.એસ 09/07/2022 – Till Date
  પૂર્વ વિકાસ કમિશનરની યાદી
  નામ અવધિ
  શ્રીમતી સિંધુશ્રી ખુલ્લાર, આઈ.એ.એસ 27/11/1992 – 08/08/1994
  શ્રીમતી મીનાક્ષી ડી ઘોષ, આઈ.એ.એસ 08/08/1994 – 31/03/1995
  શ્રી જે પી પી સિંઘ, આઈએએસ 31/03/1995 – 12/08/1997
  શ્રી અજોય કે. પેટાન્ડી, આઈ.એ.એસ 15/04/2002 – 01/03/2003
  શ્રી જે.કે. દાદુ, આઈ.એ.એસ 24/05/2004 – 03/06/2005
  શ્રી ધમેન્દ્ર, આઈ.એ.એસ 03/06/2005 – 07/11/2007
  શ્રી પી.કે. ગુપ્તા, આઈ.એ.એસ 08/11/2005 – 04/05/2011
  શ્રી મોહનજીતસિંહ, આઈ.એ.એસ 05/05/2011 – 19/09/2012
  શ્રી જ્નેશ ભાતી આઈ.એ.એસ 05/10/2012 – 18/09/2013
  શ્રી સંદીપ કુમાર, આઈ.એ.એસ 19/09/2013 – 08/04/2016
  શ્રી જે.બી. સિંઘ, આઈ.એ.એસ 08/04/2016 –