બંધ

  દીવ

  દીવ
  નામ ડેસિંગનાશન ઇમેઇલ લંડલીને નો
  શ્રી રવિન્દરકુમાર શર્મા, ડીએનઆઈપીએસનાયબ પોલીસ અધિક્ષક, દીવsp-diu-dd[at]nic[dot]in0260-252123
  શ્રી વૈભવ રિખારી, ડેનિક્સમુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (ડી.પી.), દીવceodp-diu-dd[at]nic[dot]in0260-252822
  શ્રી હરમિંદર સિંઘ, ડેનીક્સનાયબ કલેકટર કમ એસ.ડી.એમ., દીવdycoll-diu-dd[at]nic[dot]in02875-255023
  શ્રી હરેશ્વર વિશ્વનાથપ્પા સ્વામી, આઈ.પી.એસ.પોલીસ અધિક્ષક, દીવ02875-252111
  શ્રીમતી સલોની રાય, આઈ.એ.એસ.કલેકટર, દીવcollector-diu-dd[at]nic[dot]in02875-252111