બંધ

  દીવ

  Loader
  દીવ
  નામ ડેસિંગનાશન ઇમેઇલ લંડલીને નો
  શ્રી રજનીકાંત અવધિયા, દાનીપ્સનાયબ પોલીસ અધિક્ષક, દીવsp-diu-dd[at]nic[dot]in0260-252123
  શ્રી વિવેક કુમાર, ડેનિક્સમુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (ડી.પી.), દીવceodp-diu-dd[at]nic[dot]in0260-252822
  શ્રી વિવેક કુમાર, ડેનીક્સનાયબ કલેકટર કમ એસ.ડી.એમ., દીવdycoll-diu-dd[at]nic[dot]in02875-255023
  શ્રી ફુલઝેલે પિયુષ નિરાકર, આઈ.પી.એસ.પોલીસ અધિક્ષક, દીવ02875-252111
  સુશ્રી ભાનુ પ્રભા, આઈ.એ.એસ.કલેકટર, દીવcollector-diu-dd[at]nic[dot]in02875-252111