બંધ

  દાનિપ્સ અધિકારીઓ

  તા. 27/01/2021 મુજબ સંઘ પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ પ્રશાસનમાં નિમાયેલ  દાનીપ્સઅધિકારીઓની સૂચી
  અધિકારીનું નામ ફાળવેલકાર્ય
  શ્રી રવિન્દરકુમાર શર્મા, ડેનિપ્સ
  1. નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, દીવ
  શ્રી રજનીકાંત અવધિયા, ડેનિપ્સ
  1. સબ ડીવીઝનલ પોલીસ ઓફિસર, દમણ
  શ્રી મનસ્વી જૈન, ડેનિપ્સ
  1. નાયબ પોલીસ અધિક્ષક (મુખ્ય મથક)
  શ્રી માનવી જૈન, ડેનિપ્સ
  1. એસ.ડી.પી.ઓ. (ખાનવેલ)
  શ્રી નવીન એલ. રોહિત, ડેનિપ્સ
  1. ઇન્ચાર્જ, પોલીસ ટ્રેઈનીંગ સ્કુલ, સાયલી
  2. નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, એન્ટી કરપ્શન યુનિટ, ડી.એન.એચ