બંધ

  દાનિપ્સ અધિકારીઓ

  તા. ૦૬/૦૯/૨૦૨૧  મુજબ સંઘ પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ પ્રશાસનમાં નિમાયેલ  દાનીપ્સઅધિકારીઓની સૂચી
  અધિકારીનું નામ ફાળવેલકાર્ય
  શ્રી માનસવી જૈન, એસજી, દાનિપ્સ
  1. સબ ડિવિઝનલ પોલીસ ઓફિસર, દીવ.
  શ્રી રજનીકાંત અવધિયા, ઉ.જી., દાનિપ્સ
  1. પોલીસના ઉપરી અધિક્ષક, પીએચક્યુ & ડીવાયએસપીના વધારાના ચાર્જ સાથે કામગીરી,એન્ટી કરપ્શન યુનિટ, ડીએનએચ અને ડીડી.
  શ્રી એનએલ રોહિત, ઇજી, દાનિપ્સ
  1. વાઇસ પ્રિન્સિપાલ, પોલીસ તાલીમ શાળા, સાયલી.
  શ્રી સિદ્ધાર્થ જૈન ઉ.જી., દાનિપ્સ
  1. સબ ડિવિઝનલ પોલીસ ઓફિસર, સિલ્વાસા, સબ ડિવિઝનલ પોલીસ ઓફિસર, ખાનવેલનો વધારાનો ચાર્જ.