બંધ

    દાદરા અને નગર હવેલી

    દાદરા અને નગર હવેલી
    નામ ડેસિંગનાશન ઇમેઇલ મોબાઈલ નમ્બર
    શ્રી હરેશ્વર વી.સ્વામી, આઈપીએસપોલીસ અધિક્ષકhareshwar[dot]swami[at]gov[dot]in
    શ્રી સંદીપકુમાર સિંઘ, આઈ.એ.એસ.કલેક્ટર, દાદરા અને નગર હવેલીcollector-dnh[at]nic[dot]in0260-2642721