બંધ

  દાદરા અને નગર હવેલી

  Loader
  દાદરા અને નગર હવેલી
  નામ ડેસિંગનાશન ઇમેઇલ મોબાઇલ
  શ્રી પ્રિયંક કિશોર, આઈ.એ.એસકલેકટર, ડીએનએચcollector-dnh[at]nic[dot]in
  સુશ્રી ભાનુ પ્રભા, આઈ.એ.એસ.કલેક્ટર, દાદરા અને નગર હવેલીcollector-dnh[at]nic[dot]in0260-2642721
  શ્રી રાજેન્દ્ર પ્રસાદ મીણા, આઈ.પી.એસનાયબ કલેકટર-કમ-એસ.ડી.એમ. (ખાનવેલ)rdc[dot]khanvel[at]gmail[dot]com0260-2633012
  શ્રી શુભંકર પાઠક, આઈ.એ.એસ(પી)પોલીસ અધિક્ષકhareshwar[dot]swami[at]gov[dot]in
  શ્રી અરુણ ગુપ્તા, DANICSમુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી - ડી.એન.એચ. જિલ્લા પંચાયત8487819999
  શ્રી મોહિત મિશ્રા, દાનિક્સનિવાસી નાયબ કલેક્ટર (સિલવાસા) કમ-એડીએમ (ડીએનએચ)rdcsilvassa016[at]gmail[dot]com0260-2642340
  શ્રી મિથુન કે. રાણાઅધિક તબીબી અધિક્ષકDrsanjay[dot]verma[at]gov[dot]in
  શ્રી સંજય વર્માશિક્ષણ અધિકારી (રમતગમત)Gaurang[dot]voradn[at]gov[dot]in9824771471
  શ્રી મિથુન કે રાણાવહીવટી અધિકારી - ડી.એન.એચ. જિલ્લા પંચાયતaao-ee-dn[at]gov[dot]in9824733052
  શ્રી ભાવેશ કે. પટેલઅધિક્ષક (શિક્ષણ)02602677049
  શ્રી સાગર એસ. ઠક્કરમામલતદાર (ખાનવેલ)brijesh[dot]bhandaridn[at]gov[dot]in2642089
  શ્રી સી.ડી. વાજામામલતદાર (સિલવાસા)tirathram[dot]sharmadn[at]gov[dot]in9824598721