બંધ

  દસ્તાવેજો

  સરકારી સૂચનાઓ, ઓર્ડર, અહેવાલો, માર્ગદર્શિકા અને વધુ સંબંધિત દસ્તાવેજો અહીં દેખાય છે.

  ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ
  બધા દસ્તાવેજો
  શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
  ઓર્ડર – દાનિકસ અધિકારીઓની ચાર્જ / પોસ્ટિંગની પુનઃ ફાળવણી 10/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(215 KB)
  રાજભાષા વિભાગ : રાજભાષા અધિનિયમ ૧૯૬૩ ની કલમ ૩(૩)ના ૧૦૦% પાલન અંગે. 27/12/2021
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(925 KB)
  વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ વિભાગ: શ્રી મોહિત મિશ્રા, દાનિકસ આથી દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના યુ.ટી.ના જિલ્લા દમણ માટે ડેપ્યુટી કમિશનર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. 04/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(925 KB)
  વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ વિભાગ: સુશ્રી તપસ્યા રાઘવ, આઈએએસ ને આથી દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના યુ.ટી ના જિલ્લા દમણ માટે જોઈન્ટ કમિશનર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. 04/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(934 KB)
  મૂલ્યવર્ધિત કર અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ વિભાગ: સુશ્રી તપસ્યા રાઘવ, આઈએએસ (એજીએમયુટી : ૨૦૧૩) ની આથી દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના યુ.ટી ના જિલ્લા દમણ માટે જોઈન્ટ કમિશનર (યુટીજીએસટી) તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. 04/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(912 KB)
  મૂલ્યવર્ધિત કર અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ વિભાગ: શ્રી મોહિત મિશ્રા, દાનિકસ આથી દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના યુ.ટી.ના જિલ્લા દમણ માટે ડેપ્યુટી કમિશનર (યુટીજીએસટી) તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. 04/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(900 KB)
  મહેસૂલ વિભાગ: બામનપૂજા ચેકપોસ્ટથી ગુજરાત બોર્ડર સુધીના રસ્તાને પહોળો કરવા માટે જમીન સંપાદન. 10/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(1 MB)
  અધિકૃત ગેઝેટ – શ્રેણી ૨ નંબર ૪૫ 06/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(1 MB)
  અધિકૃત ગેઝેટ – શ્રેણી ૩ નંબર ૧૧ 06/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(495 KB)
  કલેક્ટરની કચેરી : દાભેલ પાણી પુરવઠા યોજના દમણ ખાતે હાલના તળાવને પહોળા કરવા માટે જમીન સંપાદન (બેલેન્સ દરખાસ્ત) 04/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(525 KB)
  મહેસૂલ વિભાગ: બોરિયા તલાવ, મોતી દમણ ખાતે અંડરગ્રાઉન્ડ સમ્પ અને એલિવેટેડ સર્વિસ રિઝર્વોયર માટે જમીનનું સંપાદન. 04/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(555 KB)
  કલેક્ટરની કચેરી: ગામ ભીમપોર, નાની દમણ ખાતે ટ્રાન્સપોર્ટ નગરના વિકાસ માટે જમીનનું સંપાદન 04/01/2022
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(1 MB)