બંધ

  દસ્તાવેજો

  સરકારી સૂચનાઓ, ઓર્ડર, અહેવાલો, માર્ગદર્શિકા અને વધુ સંબંધિત દસ્તાવેજો અહીં દેખાય છે.

  ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ
  બધા દસ્તાવેજો
  શીર્ષક તારીખ જુઓ / ડાઉનલોડ કરો
  ફાયર અને ઇમરજન્સી સેવા વિભાગ: પરિપત્ર 09/04/2024
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(668 KB)
  જીલ્લા મુજબનું સંસાધન પરબિડીયું નાણાકીય વર્ષ 24-26 10/04/2024
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(6 MB)
  સત્તાવાર ગેઝેટ: શ્રેણી III નંબર 03 05/04/2024
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(2 MB)
  सरकारी राजपत्र: असाधारण संख्या 35 05/04/2024
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(2 MB)
  અધિકૃત ગેઝેટ : અસાધારણ નંબર 37 05/04/2024
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(212 KB)
  અધિકૃત ગેઝેટ : અસાધારણ નંબર 38 05/04/2024
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(172 KB)
  અધિકૃત ગેઝેટ : અસાધારણ નંબર 39 05/04/2024
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(170 KB)
  અધિકૃત ગેઝેટ : અસાધારણ નંબર 40 05/04/2024
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(4 MB)
  અધિકૃત ગેઝેટ : અસાધારણ નંબર 41 05/04/2024
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(280 KB)
  સત્તાવાર ગેઝેટ : શ્રેણી II નંબર 11 05/04/2024
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(411 KB)
  કલેક્ટરની કચેરી: 02/04/2024
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(4 MB)
  કલેક્ટરની કચેરી: સીવરેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, દમણ માટે જમીન સંપાદન 02/04/2024
  પ્રવેશ યોગ્ય આવૃત્તિ : જુઓ(3 MB)