બંધ

  આઈ.પી.એસ અધિકારી

  તા. 10/06/2020 મુજબ સંઘ પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ પ્રશાસનમાં નિમાયેલ  આઇ.પી.એસ. અધિકારીઓની સૂચી
  અધિકારીનું નામ ફાળવેલ કાર્ય
  શ્રી વિક્રમજિત સિંઘ, આઈ.પી.એસ. (AGMUT: 2006)
  1. નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ, નીચે મુજબના વધારાના ચાર્જ સાથે
  2. નિયામક, ફાયર એન્ડ ઈમરજન્સીસર્વિસ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ.
  3. પોલીસ અધિક્ષક, એન્ટી કરપ્શન યુનિટ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ.
  4. ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ (જેલ), દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ.
  શ્રી અમિત શર્મા, આઈ.પી.એસ.(એજીએમયુટી: 2010)
  1. પોલીસ અધિક્ષક, દમણ.
  શ્રી શરદ ભાસ્કર દરાડે, આઈ.પી.એસ.(એજીએમયુટી: 2013)
  1. પોલીસ અધિક્ષક, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  શ્રી હરેશ્વર વિશ્વનાથપ્પા સ્વામી, આઈપીએસ (એજીએમયુટી: 2013)
  1. પોલીસ અધિક્ષક, દાદરા અને નગર હવેલી
  શ્રી અનુજ કુમાર, આઈપીએસ (એજીએમયુટી: 2016)
  1. પોલીસ અધિક્ષક, દીવ