બંધ

  આઈ.એ.એસ અધિકારી

  તા. 12/02/2022  મુજબ સંઘ પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ પ્રશાસનમાં નિમાયેલ આઇ.એ.એસ. અધિકારીઓની સૂચી
  અધિકારીનું નામ ફાળવેલ કાર્ય
  શ્રી અનિલકુમાર સિંઘ, આઈ.એ.એસ. (AGMUT: 1995)
  • પ્રશાસકશ્રીનાસલાહકાર,ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી. નીચેમુજબના વધારાના ચાર્જ સાથે
  • સચિવ, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  1. ગૃહ(પોલીસ, ફાયર સર્વિસીઝ અને જેલ સહિત)
  2. સતર્કતા / વિજીલન્સ
  3. વન, પર્યાવરણ અને વન્ય જીવન
  4. સંસદીય બાબતો
  • મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર, OIDC, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  • અધ્યક્ષ ,સ્ટાફ સેલેક્શન બોર્ડ,ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  • અધ્યક્ષ, દમણ અને દીવ કોસ્ટલ ઝોન મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી
  શ્રીમતી એ. મુથમ્મા, આઈ.એ.એસ. (AGMUT: 2009)
  • સચિવ (આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ), ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી. નીચેમુજબના વધારાના ચાર્જ સાથે
  • સચિવ, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  1. કાર્મિક તથા પ્રશાસનિક સુધાર વિભાગ
  2. મેડીકલ અને પેરામેડિકલ શિક્ષણ
  3. ઉદ્યોગ, વેપાર અને વાણિજ્ય
  • સચિવ- તથા -નિયામક, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  1. જી.એ.ડી. / પ્રોટોકોલ અને જાહેર ફરિયાદો
  • સભ્ય સચિવ, સ્ટાફ સેલેક્શન બોર્ડ, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  • અધ્યક્ષ, પ્રદૂષણ નિયંત્રણ સમિતિ, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  શ્રી ગૌરવસિંહ રાજાવત, આઈએએસ (એજીએમયુટી: 2011)
  • નાણા સચિવ, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી. નીચે મુજબના વધારાના ચાર્જ સાથે
  • સચિવ, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  1. મહેસૂલ
  2. ખાતા અને કરવેરા અને આબકારી
  3. માહિતી અને પ્રચાર
  4. આયોજન અને આંકડા
  5. ગ્રામીણ વિકાસ, પંચાયત રાજ અને સમુદાય વિકાસ
  • સચિવ-કમ- નિયામક, DNH અને દમણ અને દીવ
   1. નગરપાલિકા અને પંચાયતની ચૂંટણીઓ
   2. ખાણો
  • કમિશનર, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  1. જી.એસ.ટી. / વેટ
  2. આબકારી
  સુશ્રી તપસ્યા રાઘવ, આઈ.એ.એસ. (AGMUT: 2013)
  • કલેક્ટર, દમણ નીચેના વધારાના ચાર્જ સાથે
  • સેક્રેટરી-કમ-સ્પેશિયલ સેક્રેટરી(પર્યટન), ડીએનએચ અને દમણ અને દીવ.
  •  સચિવ, ડીએનએચ અને દમણ અને દીવ
  1. પાવર અને બિનપરંપરાગત (નવીનીકરણીય) ઉર્જા સ્ત્રોતો (31/03/2022 સુધી)
  2. નગર અને દેશનું આયોજન
  3. શહેરી વિકાસ
  4. પુરાતત્વ અને આર્કાઇવ્ઝ
  5. કલા અને સંસ્કૃતિ
  • ડીએનએચ અને દમણ અને દીવના ડાયરેક્ટર
  1.  મ્યુનિસિપલ એડમિનિસ્ટ્રેશન
  2. શહેરી વિકાસ
  • મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, ડીએનએચ પાવર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન કોર્પોરેશન લિમિટેડ (31/03/2022 સુધી)
  • મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી, ડીએનએચ અને દમણ અને દીવ
  • જોઈન્ટ કમિશનર (વેટ અને જીએસટી), દમણ
  • ડેપ્યુટી કમિશનર, આબકારી, દમણ
  • એડિશનલ કમિશનર, લેબર, દમણ
  • દમણના અધિક નિયામક 
  1. ખાણો
  2. રોજગાર
  3. મ્યુનિસિપલ એડમિનિસ્ટ્રેશન
  4. શહેરી વિકાસ
  5. GAD અને પ્રોટોકોલ અને જાહેર ફરિયાદો
  • સીએમડી સ્માર્ટ સિટી, ડીએનએચ અને દમણ અને દીવ
  • પીડીએના અધ્યક્ષ, ડી એન્ડ ડી
  • સહકારી મંડળીઓ, દમણના અધિક રજીસ્ટ્રાર 
  • સભ્ય, સ્ટાફ સિલેક્શન બોર્ડ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ.
  શ્રી સૌરભ મિશ્રા, આઈ.એ.એસ. (AGMUT: 2015)
  • સેક્રેટરી, પીડબલ્યુડી, ડીએનએચ અને દમણ અને દીવ નીચેના વધારાના ચાર્જ સાથે
  • સેક્રેટરી-કમ-ડિરેક્ટર, ડીએનએચ અને દમણ અને દીવ
  1. કૃષિ, જમીન સંરક્ષણ અને બાગાયત
  2. પશુપાલન અને પશુ ચિકિત્સા સેવાઓ
  3. મત્સ્યોદ્યોગ
  સુશ્રી ભાનુ પ્રભા, આઈ.એ.એસ. (AGMUT: 2015)
  • સેક્રેટરી-કમ-કમિશનર, શ્રમ અને રોજગાર, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ નીચેના વધારાના શુલ્ક સાથે
  • સચિવ, ડીએનએચ અને દમણ અને દીવ
  1. સમાજ કલ્યાણ અને મહિલા અને બાળ વિકાસ
  2. ખાદ્ય, નાગરિક પુરવઠો અને ગ્રાહક બાબતો અને કાનૂની મેટ્રોલોજી
  3. સહકાર
  • સચિવ-કમ-કમિશનર, આદિજાતિ કલ્યાણ, ડીએનએચ અને દમણ અને દીવ
  સુશ્રી અંકિતા આનંદ, આઈ.એ.એસ. (AGMUT: 2015)
  • સચિવ (શાળા શિક્ષણ), દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ નીચેના વધારાના શુલ્ક સાથે
  • સચિવ, ડીએનએચ અને દમણ અને દીવ
  1.  માહિતી ટેકનોલોજી
  2. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
  3. રમતગમત અને યુવા બાબતો
  શ્રી મેકાલા ચૈતન્ય પ્રસાદ, આઈ.એ.એસ.(AGMUT: 2015)
  • સચિવ (પરિવહન), દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ નીચેના વધારાના શુલ્ક સાથે
  • સચિવ, ડીએનએચ અને દમણ અને દીવ
  1. પાવર અને બિનપરંપરાગત (નવીનીકરણીય) ઉર્જા સ્ત્રોતો (w.e.f. 01/04/2022)
  2. સિવિલ એવિયેશન
  • મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, ડીએનએચ પાવર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન કોર્પોરેશન લિમિટેડ (w.e.f. 01/04/2022)
  શ્રીમતી સલોની રાય, આઈ.એ.એસ. (AGMUT: 2016)
  • સચિવ (ઉચ્ચ શિક્ષણ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ), ડીએનએચ અને દમણ અને દીવ નીચેના વધારાના શુલ્ક સાથે
  • સચિવ, ડીએનએચ અને દમણ અને દીવ
  1. સત્તાવાર ભાષા
  2. કૌશલ્ય વિકાસ
  3. પોર્ટ અને લાઇટ હાઉસ
  • સહકારી મંડળીઓ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના રજીસ્ટ્રાર.
  શ્રી રાકેશ મિન્હાસ, આઇએએસ, આઈ.એ.એસ. (AGMUT: 2016)
  • કલેક્ટર, દાદરા અને નગર હવેલી નીચે મુજબના વધારાના ચાર્જ સાથે
  • અધિક/ એડિશનલ કમિશનર,શ્રમઅનેરોજગાર, ડી.એન.એચ.
  • ડેપ્યુટી કમિશનર, ડી.એન.એચ.
  1. આબકારી
  • જોઇન્ટ કમિશનર, ડી.એન.એચ.
  1. વેટ અને જી.એસ.ટી.
  • અધ્યક્ષ, પોલીસ ફરિયાદ ઓથોરિટી, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  • મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર, એસ.સી. અને એસ.ટી. / ઓ.બી.સી. ફાઇનાન્સ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન, ડી.એન.એચ. અને ડી.ડી.
  • અધિક નિયામક / એડિશનલ ડાયરેક્ટર, ડી.એન.એચ.
  1. જીએડી અને પ્રોટોકોલ
  2. જાહેર ફરિયાદ
  3. મ્યુનિસિપલ વહીવટ બાબતો
  4. શહેરી વિકાસ
  5. માઇન્સ
  • એડિશનલ રજિસ્ટ્રાર, સહકારી મંડળી, ડી.એન.એચ.
  • વિશેષ સચિવ (વન, પર્યાવરણ અને વન્યજીવન), દાદરા અને નગર હવેલી.
  • ચેરમેન, પી.ડી.એ., ડી.એન.એચ.
  શ્રી ફવરમાન બ્રહ્મા, આઈ.એ.એસ. (AGMUT: 2019)
  • કલેક્ટર, દીવ નીચેમુજબના વધારાના ચાર્જ સાથે
  • અધિક/ એડિશનલ કમિશનર શ્રમ, દીવ
  • ડેપ્યુટી કમિશનર, દીવ
  1. આબકારી
  • જોઇન્ટ કમિશનર, દીવ
  1. વેટ અને જી.એસ.ટી.
  • અધિક નિયામક, દીવ
  1. સામાન્ય વહીવટ અને પ્રોટોકોલ
  2. નાગરિક ઉડ્ડયન
  3. મ્યુનિસિપલ વહીવટી બાબતો
  4. સમાજ કલ્યાણ
  5. શહેરી વિકાસ
  6. જાહેર ફરિયાદો
  7. માઇન્સ
  • ચીફ જનરલ મેનેજર, ઓ.આઇ.ડી.સી, દીવ
  • એડિશનલ રજિસ્ટ્રાર સહકારી મંડળી, દીવ