બંધ

  આઈ.એ.એસ અધિકારી

   

  તા. 16/11/2022  મુજબ સંઘ પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ પ્રશાસનમાં નિમાયેલ આઇ.એ.એસ. અધિકારીઓની સૂચી
  અધિકારીનું નામ ફાળવેલ કાર્ય
  પ્રશાસકના સલાહકાર, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  • એડમિનિસ્ટ્રેટરના સલાહકાર, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ નીચેના વધારાના શુલ્ક સાથે
  • સચિવ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  1. સંસદીય બાબતો
  • મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, ઓઆઈડીસી, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  • ચેરમેન, સ્ટાફ સિલેકશન બોર્ડ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  શ્રી ગૌરવસિંહ રાજાવત, આઈએએસ (એજીએમયુટી: 2011)
  • નાણા સચિવ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ નીચેના વધારાના શુલ્ક સાથે
  • સચિવ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  1. આવક
  2. કર્મચારી અને વહીવટી સુધારણા વિભાગ.
  3. ઘર (પોલીસ, ફાયર સર્વિસ અને જેલ સહિત)
  4. તકેદારી
  5. એકાઉન્ટ્સ અને ટેક્સેશન અને એક્સાઇઝ
  6. આયોજન અને આંકડા
  7. ગ્રામીણ વિકાસ, પંચાયતી રાજ અને સમુદાય વિકાસ
  8. પશુપાલન અને પશુ ચિકિત્સા સેવાઓ
  • સચિવ-કમ- નિયામક, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  1. નગરપાલિકા અને પંચાયતની ચૂંટણીઓ
  2. સામાન્ય વહીવટ / પ્રોટોકોલ અને જાહેર ફરિયાદો
  3. ખાણો
  • કમિશનર, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  1. GST/VAT
  2. આબકારી
  • અધ્યક્ષ, પ્રદૂષણ નિયંત્રણ સમિતિ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  • અધ્યક્ષ, પોલીસ ફરિયાદ સત્તામંડળ, દાદરા અને નગર હવેલી, અને દમણ અને દીવ
  • સીએમડી, સ્માર્ટ સિટી, દીવ
  શ્રી રવિ ધવન, આઈએએસ (એજીએમયુટી : 2011)
  • સચિવ, (વન, પર્યાવરણ અને વન્યજીવન), DNH અને દમણ અને દીવ નીચેના વધારાના શુલ્ક સાથે
  • સચિવ, DNH અને દમણ અને દીવ.
  1. કૃષિ, જમીન સંરક્ષણ અને બાગાયત
  2. પોર્ટ અને લાઇટ હાઉસ
  સુશ્રી રૂચિકા કાત્યાલ,આઈએએસ (એજીએમયુટી : 2013)
  • સચિવ (સામાજિક કલ્યાણ અને મહિલા અને બાળ વિકાસ), દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ નીચેના વધારાના શુલ્ક સાથે
  • સચિવ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  1. ખાદ્ય, નાગરિક પુરવઠો અને ગ્રાહક બાબતો અને કાનૂની મેટ્રોલોજી
  2. સત્તાવાર ભાષા.
  • કમિશનર-કમ-સચિવ (આદિજાતિ કલ્યાણ)
  સુશ્રી તપસ્યા રાઘવ, આઈ.એ.એસ. (એજીએમયુટી: 2013)
  • કલેક્ટર, દમણ નીચેના વધારાના ચાર્જ સાથે
  • સચિવ, ડી.એન.એચ અને દમણ અને દીવ
  1. આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ
  2. તબીબી અને પેરામેડિકલ શિક્ષણ.
  • નિયામક (મ્યુનિસિપલ એડમિનિસ્ટ્રેશન), ડી.એન.એચ અને દમણ અને દીવ
  • સભ્ય સચિવ, પ્રદૂષણ નિયંત્રણ સમિતિ, ડી.એન.એચ અને ડી.ડી.
  • મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી, ડી.એન.એચ અને દમણ અને દીવ
  • જોઈન્ટ કમિશનર (વેટ અને જીએસટી), દમણ
  • ડેપ્યુટી કમિશનર, આબકારી, દમણ
  • એડિશનલ કમિશનર, લેબર, દમણ
  • અધિક નિયામક, દમણ
  1. ખાણો
  2. રોજગાર
  3. જી.એ.ડી અને પ્રોટોકોલ અને જાહેર ફરિયાદો
  • ચેરમેન, પી.ડી.એ, ડી&ડી
  • સહકારી મંડળીઓ, દમણના અધિક રજીસ્ટ્રાર કે.
  • મેમ્બર, સ્ટાફ સિલેક્શન બોર્ડ, દાદરા અને નગર હવેલી, અને દમણ અને દીવ.
  શ્રી સૌરભ મિશ્રા, આઈ.એ.એસ. (એજીએમયુટી: 2015)
  • સચિવ (પીડબ્લ્યૂડી), ડી.એન.એચ અને દમણ અને દીવ નીચેના વધારાના શુલ્ક સાથે
  • સેક્રેટરી-કમ-ડિરેક્ટર, ડી.એન.એચ અને દમણ અને દીવ
  1. મત્સ્યોદ્યોગ
  • સી.એમ.ડી, સ્માર્ટ સિટી, ડી.એન.એચ
  સુશ્રી ભાનુ પ્રભા, આઈ.એ.એસ. (એજીએમયુટી: 2015)
  • કલેક્ટર, દાદરા અને નગર હવેલી નીચેના વધારાના શુલ્ક સાથે
  • મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, એસ.સી અને એસ.ટી/ઓ.બી.સી નાણા અને વિકાસ નિગમ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  • વિશેષ સચિવ (વન, પર્યાવરણ અને વન્યજીવન), દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  • ચેરમેન, પીડીએ, ડીએનએચ
  • ડેપ્યુટી કમિશનર (આબકારી), દાદરા અને નગર હવેલી.
  • જોઈન્ટ કમિશનર (વી.એ.ટી & જી.એસ.ટી), દાદરા અને નગર હવેલી
  • ડીએનએચના અધિક નિયામક જી.
  1. જી.એ.ડી, પ્રોટોકોલ.
  2. જાહેર ફરિયાદો.
  3. મ્યુનિસિપલ એડમિનિસ્ટ્રેશન
  4. શહેરી વિકાસ
  5. ખાણો
  • સહકારી મંડળીઓના અધિક રજીસ્ટ્રાર, દાદરા અને નગર હવેલી.
  • અધિક. કમિશનર, શ્રમ અને રોજગાર, દાદરા અને નગર હવેલી.
  સુશ્રી અંકિતા આનંદ, આઈ.એ.એસ. (એજીએમયુટી: 2015)
  • સચિવ (શાળા શિક્ષણ), દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ નીચેના વધારાના શુલ્ક સાથે
  • સચિવ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  1. ઉચ્ચ અને ટેકનિકલ શિક્ષણ
  2. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી
  3. માહિતી ટેકનોલોજી
  4. રમતગમત અને યુવા બાબતો
  5. કૌશલ્ય વિકાસ
  6. પોર્ટ અને લાઇટ હાઉસ
  7. સત્તાવાર ભાષા
  • સહકારી મંડળીઓ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવના રજીસ્ટ્રાર
  શ્રી મેકાલા ચૈતન્ય પ્રસાદ, આઈ.એ.એસ.(એજીએમયુટી: 2015)
  • સચિવ (પરિવહન), દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ નીચેના વધારાના શુલ્ક સાથે
  • સચિવ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  1. શક્તિ અને બિન-પરંપરાગત (નવીનીકરણીય) ઉર્જા સ્ત્રોતો
  2. નાગરિક ઉડ્ડયન
  3. ઉદ્યોગો, વેપાર અને વાણિજ્ય
  • સભ્ય, સ્ટાફ સિલેક્શન બોર્ડ, દાદરા અને નગર હવેલી & દમણ અને દીવ.
  • દાદરા અને નગર હવેલી પાવર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન કોર્પોરેશન લિ.ના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર
  શ્રી એસ. અસ્કર અલી, આઈ.એ.એસ.(એજીએમયુટી: 2016)
  • સચિવ-કમ-કમિશનર (શ્રમ અને રોજગાર), ડી.એન.એચ અને ડી.ડી નીચેના વધારાના શુલ્ક સાથે:
  • સચિવ, ડી.એન.એચ અને દમણ અને દીવ
  1. પ્રવાસન
  2. માહિતી અને પ્રચાર
  3. સહકાર
  4. કલા અને સંસ્કૃતિ
  5. આર્કાઇવ્ઝ અને પુરાતત્વ
  6. શહેરી વિકાસ
  7. ટાઉન એન્ડ કન્ટ્રી પ્લાનિંગ
  • વિશેષ સચિવ, ડી.એન.એચ અને દમણ અને દીવ.
  1. પી.ડબ્લ્યૂ.ડી
  2. પ્રવાસન
  3. આરોગ્ય
  • સહકારી મંડળીઓ, ડી.એન.એચ અને દમણ અને દીવના રજીસ્ટ્રાર
  શ્રી ફવરમાન બ્રહ્મા, આઈ.એ.એસ. (એજીએમયુટી: 2019)
  • કલેક્ટર, દીવ નીચેના વધારાના ચાર્જ સાથે
  • એડિશનલ કમિશનર લેબર, દીવ
  • ડેપ્યુટી કમિશનર, દીવ
  1. આબકારી
  • જોઈન્ટ કમિશનર, દીવ
  1. વેટ અને જીએસટી
  • દિવના અધિક નિયામક
  1. સામાન્ય વહીવટ અને પ્રોટોકોલ
  2. નાગરિક ઉડ્ડયન
  3. મ્યુનિસિપલ એડમિનિસ્ટ્રેશન
  4. સમાજ કલ્યાણ
  5. શહેરી વિકાસ
  6. જાહેર ફરિયાદો
  7. ખાણો
  • ચીફ જનરલ મેનેજર, ઓ.આઈ.ડી.સી , દીવ
  • અધિક રજીસ્ટ્રાર સહકારી મંડળી, દીવ
  શ્રી ચીમલા શિવ ગોપાલ રેડ્ડી,આઈ.એ.એસ. (P)(એજીએમયુટી: 2020) તાલીમ પર