બંધ

  આઈ.એફ.એસ અધિકારી

  તા. 12/02/2022 મુજબ સંઘ પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ પ્રશાસનમાં નિમાયેલ  આઇ.એફ.એસ. અધિકારીઓની સૂચી
  અધિકારીનું નામ ફાળવેલ કાર્ય
  શ્રી એમ. રાજકુમાર, આઈએફએસ (AGMUT: 2000)
  1. મુખ્ય વન સંરક્ષક, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  શ્રી પ્રશાંત રાજાગોપાલ, આઈ.એફ.એસ. (AGMUT: 2006)
  1. વન સંરક્ષક, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  શ્રી થોમસ વર્ગીસ, આઈ.એફ.એસ. (AGMUT: 2011)
  1. નાયબ વન સંરક્ષક (વન્યપ્રાણી), દાદરા અને નગર હવેલી
  શ્રી રાજથીલાક એસ., આઈ.એફ.એસ. (AGMUT: 2014)
  1. નાયબ વન સંરક્ષક (પ્રાદેશિક), દાદરા અને નગર હવેલી
  શ્રી જોજુ પી. અલપ્પટ્ટ, આઈ.એફ.એસ. (AGMUT: 2014)
  1. નાયબ વન સંરક્ષક, દમણ અને દીવ