બંધ

  આઈ.એફ.એસ અધિકારી

  તા. ૦૮-૦૯-૨૦૨૧ મુજબ સંઘ પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ પ્રશાસનમાં નિમાયેલ  આઇ.એફ.એસ. અધિકારીઓની સૂચી
  અધિકારીનું નામ ફાળવેલ કાર્ય
  શ્રી પ્રશાંત રાજાગોપાલ, આઈ.એફ.એસ. (AGMUT: 2006)
  1. વનસંરક્ષક, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવનીચેના વધારાના ચાર્જ સાથે
  2. મુખ્ય વન સંરક્ષક, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ
  3. નાયબ વન સંરક્ષક (પ્રાદેશિક), દાદરા અને નગર હવેલી
  4. નાયબ વન સંરક્ષક (વન્યપ્રાણી), દાદરા અને નગર હવેલી
  શ્રી રાજથીલાક એસ., આઈ.એફ.એસ. (AGMUT: 2014)
  1. નાયબ વન સંરક્ષક, દમણ અને દીવ