બંધ

  पुस्तिका

  HandBook

  સાયબર સલામતી અને સુરક્ષા પર હેન્ડબુક

  લેખક : Department of IT

  વિષય : CYBER SAFETY & SECURITY

  ભાષા : English

  તારીખ : 2021


  વિગતો જુઓ
  પુસ્તક 1000 વર્ષ

  રૂપાંતર શાસનના 1000 દિવસ

  લેખક : યુટી પ્રશાસન

  ભાષા : અંગ્રેજી

  તારીખ : 2019


  વિગતો જુઓ