બંધ

    સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ: સીવરેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, સિલ્વાસા માટે ઓનલાઈન સતત એફલુઅન્ટ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ (ઓસીઈએમએસ) ઇન્સ્ટોલ કરવા માટેની ટેન્ડર સૂચના.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ: સીવરેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, સિલ્વાસા માટે ઓનલાઈન સતત એફલુઅન્ટ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ (ઓસીઈએમએસ) ઇન્સ્ટોલ કરવા માટેની ટેન્ડર સૂચના. 08/04/2022 18/04/2022 જુઓ (114 KB)