બંધ

    સરકાર ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    સરકાર ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા

    પીએમકેવીવાય હેઠળ મેનેજર (ફાઇનાન્સ કમ એમઆઈએસ) માટે ઇન્ટરવ્યૂ

    23/03/2021 09/04/2021 જુઓ (3 MB)