બંધ

    સમાજ કલ્યાણ વિભાગ:

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    સમાજ કલ્યાણ વિભાગ:

    આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ હેઠળની સરકારી હોસ્પિટલ, દમણ, ડીએનએચ અને ડીડી માટે પ્રયોગશાળા સામગ્રીની ખરીદી માટે દર કરાર.

    10/06/2021 14/06/2021 જુઓ (729 KB)