બંધ

    શિક્ષણ વિભાગ : કેન્દ્રીય પ્રાયોજિત યોજના, સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરાર (STC) આધારે પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો માટેની જાહેરાત.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    શિક્ષણ વિભાગ : કેન્દ્રીય પ્રાયોજિત યોજના, સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરાર (STC) આધારે પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો માટેની જાહેરાત. 21/01/2022 05/02/2022 જુઓ (3 MB)