બંધ

    ફાયર અને ઇમરજન્સી સેવાઓ: યામાહા મેક 40 એચપી આઉટ બોર્ડ મોટર (ઓએમબી) ના સ્પેરપાર્ટસના સમારકામ/રિપ્લેસમેન્ટ માટે ક્વોટેશન નોટિસ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    ફાયર અને ઇમરજન્સી સેવાઓ: યામાહા મેક 40 એચપી આઉટ બોર્ડ મોટર (ઓએમબી) ના સ્પેરપાર્ટસના સમારકામ/રિપ્લેસમેન્ટ માટે ક્વોટેશન નોટિસ 15/09/2022 29/09/2022 જુઓ (690 KB)