બંધ

    પ્રવાસન વિભાગ: ડીએનએચ અને ડીડીના યુટી એડમિનિસ્ટ્રેશન માટે આઉટડોર પબ્લિસિટી પ્લાનની ડિઝાઇન અને તૈયારી માટે સલાહકારની અરજી માટે ટેન્ડર.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પ્રવાસન વિભાગ: ડીએનએચ અને ડીડીના યુટી એડમિનિસ્ટ્રેશન માટે આઉટડોર પબ્લિસિટી પ્લાનની ડિઝાઇન અને તૈયારી માટે સલાહકારની અરજી માટે ટેન્ડર. 24/03/2022 18/04/2022 જુઓ (698 KB)