બંધ

    પીડબ્લ્યુડી:

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પીડબ્લ્યુડી:

    પાટલારા, મગરવાડા અને દમણવાડા પંચાયત વિસ્તાર, મોતી દમણમાં વિવિધ સ્થળોએ ભૂગર્ભ જળ પુન: ચાર્જ માટે વરસાદી પાણી સંગ્રહ માટેની પદ્ધતિ (કન્સેન્શનલ પ્રકાર) બનાવવી.

    15/05/2021 22/05/2021 જુઓ (1 MB)