બંધ

    પીડબલ્યુડી: [1] ધોલરથી જામપોર બીચ (સીએચ. ૦/૦૦૦ થી સીએચ.૧/૮૨૦ અને સીએચ.૧/૮૨૦ થી સીએચ. ૨/૩૮૦) અને જામપોર – વરલીવાડ ગામનો માર્ગ (સીએચ.૧/૮૨૦ થી સીએચ. ૨/૯૨૦). [૨] સોમનાથ જંકશનથી કાચીગામ ચાર રસ્તા સુધી (સીએચ. ૦/૦૦૦ થી સીએચ. ૩/૩૪૨) સુધી એમડીઆરનું મજબૂતીકરણ અને પહોળું કરવું. [૩] પીડબલ્યુડી રોડને રીંગણવાડા જંકશનથી શરૂ કરીને કાચીગામ તલાવ (CH. 0/000 થી CH. 3/195) અને ભીમપોર ચાર રસ્તાથી શિતલ ચોકડી (CH. 0/000 થી CH.) સુધી 2-લેનથી 4-લેન સુધી પહોળો કરવો ૨/૦૦૮ દમણ ખાતે. (બેલેન્સ વર્ક) (કુલ લંબાઈ ૧૨.૦૨૫કી.એમ).(ઈપીસી મોડ)(૪થો કૉલ)

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પીડબલ્યુડી: [1] ધોલરથી જામપોર બીચ (સીએચ. ૦/૦૦૦ થી સીએચ.૧/૮૨૦ અને સીએચ.૧/૮૨૦ થી સીએચ. ૨/૩૮૦) અને જામપોર – વરલીવાડ ગામનો માર્ગ (સીએચ.૧/૮૨૦ થી સીએચ. ૨/૯૨૦). [૨] સોમનાથ જંકશનથી કાચીગામ ચાર રસ્તા સુધી (સીએચ. ૦/૦૦૦ થી સીએચ. ૩/૩૪૨) સુધી એમડીઆરનું મજબૂતીકરણ અને પહોળું કરવું. [૩] પીડબલ્યુડી રોડને રીંગણવાડા જંકશનથી શરૂ કરીને કાચીગામ તલાવ (CH. 0/000 થી CH. 3/195) અને ભીમપોર ચાર રસ્તાથી શિતલ ચોકડી (CH. 0/000 થી CH.) સુધી 2-લેનથી 4-લેન સુધી પહોળો કરવો ૨/૦૦૮ દમણ ખાતે. (બેલેન્સ વર્ક) (કુલ લંબાઈ ૧૨.૦૨૫કી.એમ).(ઈપીસી મોડ)(૪થો કૉલ) 23/12/2021 08/01/2022 જુઓ (938 KB)