બંધ

    પીડબલ્યુડી : [૧] ધોલરથી જામપોર બીચ (સીએચ. ૦/૦૦૦ થી સીએચ.૧/૮૨૦ અને સીએચ. ૧/૮૨૦ થી સીએચ. ૨/૩૮૦) અને જામપોર – વરલીવાડ ગામનો માર્ગ (સીએચ. ૧/૮૨૦ થી સીએચ. ૨/૯૨૦). [૨] સોમનાથ જંકશનથી કાચીગામ ચાર રસ્તા સુધી એમડીઆર ને મજબૂત અને પહોળું કરવું (સીએચ. ૦/૦૦૦ થી સીએચ. ૩/૩૪૨). [૩] પીડબલ્યુડી રોડને રીંગણવાડા જંકશનથી શરૂ કરીને કાચીગામ તલાવ (સીએચ. ૦/૦૦૦ થી સીએચ. ૩/૧૯૫) અને ભીમપોર ચાર રસ્તાથી શિતલ ચોકડી (સીએચ. ૦/૦૦૦ થી સીએચ. ૨/૦૦૮) સુધી ૨-લેનથી ૪-લેન સુધી પહોળો કરવો, દમણ ખાતે. (બેલેન્સ વર્ક) (કુલ લંબાઈ ૧૨.૦૨૫ કિમી).(ઈપીસી મોડ)(6ઠ્ઠો કૉલ)

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પીડબલ્યુડી : [૧] ધોલરથી જામપોર બીચ (સીએચ. ૦/૦૦૦ થી સીએચ.૧/૮૨૦ અને સીએચ. ૧/૮૨૦ થી સીએચ. ૨/૩૮૦) અને જામપોર – વરલીવાડ ગામનો માર્ગ (સીએચ. ૧/૮૨૦ થી સીએચ. ૨/૯૨૦). [૨] સોમનાથ જંકશનથી કાચીગામ ચાર રસ્તા સુધી એમડીઆર ને મજબૂત અને પહોળું કરવું (સીએચ. ૦/૦૦૦ થી સીએચ. ૩/૩૪૨). [૩] પીડબલ્યુડી રોડને રીંગણવાડા જંકશનથી શરૂ કરીને કાચીગામ તલાવ (સીએચ. ૦/૦૦૦ થી સીએચ. ૩/૧૯૫) અને ભીમપોર ચાર રસ્તાથી શિતલ ચોકડી (સીએચ. ૦/૦૦૦ થી સીએચ. ૨/૦૦૮) સુધી ૨-લેનથી ૪-લેન સુધી પહોળો કરવો, દમણ ખાતે. (બેલેન્સ વર્ક) (કુલ લંબાઈ ૧૨.૦૨૫ કિમી).(ઈપીસી મોડ)(6ઠ્ઠો કૉલ) 03/03/2022 19/03/2022 જુઓ (936 KB)