બંધ

    પીડબલ્યુડી : સચિવાલય બિલ્ડીંગ, ફોર્ટ એરિયા, મોતી દમણ ખાતે સરપ્લસ, અપ્રચલિત અને બિનસેવાપાત્ર વસ્તુઓનો નિકાલ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    પીડબલ્યુડી : સચિવાલય બિલ્ડીંગ, ફોર્ટ એરિયા, મોતી દમણ ખાતે સરપ્લસ, અપ્રચલિત અને બિનસેવાપાત્ર વસ્તુઓનો નિકાલ 10/12/2021 16/12/2021 જુઓ (814 KB)