બંધ

  પશુ ચારોની ખરીદી માટે ઇ ટેન્ડર

  શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
  પશુ ચારોની ખરીદી માટે ઇ ટેન્ડર

  viz; 36180 kgs of HPMR(Bovino), 23580 Kgs. of Cotton Seed
  Cake, 23580 Kgs. of Tuarchuni and 9720 kgs. of Wheat bran from the
  Manufacturers/Authorized Dealers/Suppliers for Govt. Dairy Demonstration Farm,
  Kachigam, Daman.

  25/03/2021 16/04/2021 જુઓ (399 KB)