બંધ

    દમણ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    દમણ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ

    દમણ મ્યુનિસિપલ વિસ્તારના જાહેર / સમુદાય શૌચાલયોના સંચાલન અને જાળવણી માટે દરખાસ્ત (આરએફપી) માટે વિનંતી. (બીજો કોલ)

    28/04/2021 05/05/2021 જુઓ (414 KB)