બંધ

    તબીબી અને જાહેર આરોગ્ય અને સેવાઓના નિયામક: DMHS દમણ હેઠળ CHC મોતી દમણ ખાતે બિન-સેવાપાત્ર વસ્તુઓની નિંદા માટે હરાજી સૂચના.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    તબીબી અને જાહેર આરોગ્ય અને સેવાઓના નિયામક: DMHS દમણ હેઠળ CHC મોતી દમણ ખાતે બિન-સેવાપાત્ર વસ્તુઓની નિંદા માટે હરાજી સૂચના. 21/04/2022 11/05/2022 જુઓ (331 KB)