બંધ

    તબીબી અને આરોગ્ય સેવાઓ નિયામક: સરકાર માટે ટૂંકા ગાળાના કરારના આધારે ફિઝિશિયન, બાળરોગ અને એનેસ્થેટીસ્ટની પોસ્ટ માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરી રહ્યા છે. હોસ્પિટલ, દમણ.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    તબીબી અને આરોગ્ય સેવાઓ નિયામક: સરકાર માટે ટૂંકા ગાળાના કરારના આધારે ફિઝિશિયન, બાળરોગ અને એનેસ્થેટીસ્ટની પોસ્ટ માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરી રહ્યા છે. હોસ્પિટલ, દમણ. 17/09/2021 14/10/2021 જુઓ (959 KB)