બંધ

    ટેકનિકલ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ: જૂના અપ્રચલિત અને બિન-સેવાપાત્ર સ્ટોર/લેબોરેટરી સાધનોની હરાજીની સૂચના.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    ટેકનિકલ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ: જૂના અપ્રચલિત અને બિન-સેવાપાત્ર સ્ટોર/લેબોરેટરી સાધનોની હરાજીની સૂચના. 11/04/2022 07/05/2022 જુઓ (455 KB)