બંધ

    જિલ્લા પંચાયત: પ્રધાનમંત્રી પોષણ શક્તિ નિર્માણ (PM-POSHAN) યોજનાના અમલીકરણ માટે ખાદ્ય-અનાજ (RICE) ના પરિવહન માટેના નિયમો અને શરતો માટેના ટેન્ડરો.

    શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
    જિલ્લા પંચાયત: પ્રધાનમંત્રી પોષણ શક્તિ નિર્માણ (PM-POSHAN) યોજનાના અમલીકરણ માટે ખાદ્ય-અનાજ (RICE) ના પરિવહન માટેના નિયમો અને શરતો માટેના ટેન્ડરો. 06/04/2022 28/04/2022 જુઓ (2 MB)